Dane firmy:

Nazwa: Aloha Entertainment*

Adres: ul. Zwierzyniecka 13/52

Warszawa 00-719

Nip. 521-287-28-65

Regon. 140864516

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOP.LAVOHOLICS.COM

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne 

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży 

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór 

§ 5 Dane osobowe 

§ 6 Reklamacje 

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://shop.lavoholics.com dalej: „LavoShop”) prowadzony jest przez Aloha Entertainment* ul. Zwierzyniecka 13/52 Warszawa 00-719, NIP 521-287-28-65, REGON 140864516, adres pocztyelektronicznej shop@lavoholics.com, numer telefonu: 521-287-28-65 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

2. Słowniczek:

1. Usługodawca, Operator, Administatrator, Sprzedawca[Wm1]  Aloha Entertainment* ul. Zwierzyniecka 13/52 Warszawa 00-719, NIP 521-287-28-65, REGON 140864516

2. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

3. Klient –  Usługobiorca, Użytkownik, który chce  zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

4. Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na

1. umożliwieniu złożenia Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym

2. dostarczaniu treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą newsletter

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego uważa się w szczególności : dodanie towarów do koszyka(a), utworzenie konta Użytkownika (rejestrację)(b), zapisanie się na newsletter (c), czy też złożenie Zamówienia

a)       Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani  ze strony internetowej Sklepu internetowego, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „dodaj do koszyka”

1. Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Do sklepu” oraz powtarzamy ppkt. a)

2. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Koszyk” widoczny na stronie Sklepu internetowego.

b)       Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na

1. Manualnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie shop.lavoholics.com – czynnościami niezbędnymi jest podanie: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są „*”)

2. Aby utworzyć konto Użytkownika  koniecznym jest od zaakceptowanie niniejszego regulaminu

3. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia.

c)       Dostarczanie treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera polega na:

1. wpisaniu swojego adresu e-mail i imienia w polu „Zapisz się na Newsletter” widocznym na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz naciśnięcie pola  „Subskrybuj” albo

2. odhaczeniu stosownego checkboxa podczas tworzenia konta Użytkownika

d)       Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej części regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy Sprzedaży

1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego albo poprzez pocztę mailową shop@lavoholics.com

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm..

3. Złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówień

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać interesujący nas (Klienta) produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z §  2  ust. 1 ppkt. a).

2. gdy w koszyku znajdują się już wszystkie produkty nas (Klienta) interesujące przechodzimy do kolejnych podstron używając przycisku „Dalej”.

3. zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na trzy sekcje. Górna prawa o nazwie „Jestem zarejestrowanym klientem i”, górna lewa „Zarejestruj się” oraz dolna Dane do wysyłki”

4. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).

5. Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania), w tym celu uzupełniają pola „Dane do wysyłki” w sekcji, podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Kontynuuj” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu

6. następnie należy określić sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności

7. używając przycisku „kontynuuj” Klient przechodzi do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:

1. przedmiot zamówienia

2. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują)

3. wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności

4. następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić przyciskiem „Potwierdzam Zamówienie”.

(Na tym etapie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie).

1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:

1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail przez Sprzedawcę. Wiadomość ta zawiera:

1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia

3. Link do niniejszego regulaminu

4. Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy (na podany przez Klienta  adres e-mail) wiadomość zatytułowaną "Przygotowywanie do wysyłki", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty)

1. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

2. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 2.

3. Złożenie zamówienia poprzez e-mail: shop@lavoholics.com

1. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy

1. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na: shop@lavoholics.com. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.

2. W treści wiadomości e-mail klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.

3. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia ciągu 3 dni roboczych

4. Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu §3pkt.3.2.3

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. 

§ 4 Dostawa, Płatność

1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

a) przesyłka kurierska przedpłata

b) przesyłka pocztowa przedpłata

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego.

Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawiają się następująco: 

- paczka pocztowa priorytetowa (12 zł)

- kurier przedpłata (15 zł)

- odbiór osobisty w Warszawie i płatność przy odbiorze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (0 zł)

2. Na czas oczekiwania Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.

1. Czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych, z tym że Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 11:00 w dni robocze są realizowane tego samego dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Klienta:

1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych

2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych

3. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

4. Uwagi dotyczące odbioru towaru:

1. paczka pocztowa (Poczta Polska SA)

1. Paczki dostarczane są pod podany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie (tzw.awizo) , należy się po nią zgłosić w ciągu 14 dni (od dnia następnego po dniu doręczenia awiza) do najbliższego Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania. Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Sprzedawcy.

2. paczka kurierska (K-EX)

1. Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera ponowny termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.

3. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika (ZALECANE).

4. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

5. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

6. PAMIĘAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń skutkuje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1. Szkoda została stwierdzona przez protokół przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3. Ubytek/uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4. Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 5 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. 

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

8. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

§ 5 Dane osobowe

1. 1.       Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu internetowego shop.lavoholics.com 

Baza danych jest zarejestrowana w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Administratorem tych danych jest Aloha Entertainment* ul. Zwierzyniecka 13/52 Warszawa 00-719, NIP 521-287-28-65, REGON 140864516

2. Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:

1. Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)

2. Dostarczaniu(za uprzednią zgodą Użytkownika), treści dot. Sklepu internetowego za pomocą „newslettera”

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności od wyboru Klienta:

1. Poczta Polska z  siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000334972

2. K-EX Sp. z o.o.    ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce NIP 959 185 69 95 REGON 260287537

1. Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z shop.lavoholics.com lub też telefonicznie pod numerem 501-172-463. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

1. nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,

2. adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

3. adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,

4. adres elektroniczny (adres e-mail),

5. numer telefonu

6. numer NIP (opcjonalnie, dla firm).

3. Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z §5 pkt6 . a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi „newslettera” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym* do Sprzedawcy na adres: Aloha Entertainment Michał Kosiorowski ul. Zwierzyniecka 13/52 00-719 Warszawa.

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na shop@lavoholics.com W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

1         Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

2         Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3         W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

1         Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres shop@lavoholics.com

2         Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3         Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

4         Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Wymiana

 

Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wnioski o wymianę zakupionego towaru należy składać na adres shop@lavoholics.comlub drogą telefoniczną 501-172-463. 

 

Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.

 

Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

 

Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż 14 dni od daty otrzymania. Pod warunkiem dostępności żądanego asortymentu.

 

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszystkie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: shop@lavoholics.com lub dołączyć do paczki  w formie Formularza reklamacyjnego*.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Koszty takiej wysyłki pokrywa Sprzedawca, a jej wartość określona jest przez cennik usług powszechnych Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym i wynosi do 10,90 zł.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu numeru konta podanego przez Konsumenta.

W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszytskie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.

 § 8 Informacje dodatkowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1. komputer z dostępem do Internetu

2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe

3. Obsługa JAVA, FLASH

4. System operacyjny Windows

5. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

6. dostęp do poczty elektronicznej.

3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie” klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt – mailowy shop@lavoholics.com ub telefoniczny pod numerem 501-172-463

2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje  w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 12:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na shop@lavoholics.com z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem 501-172-463 Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:

1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z  § 3 ust.3.2.3 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.

2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

6. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowyshop@lavoholics.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie skutkuje w żaden sposób z praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. Zmiany w regulaminie:

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych  przez Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

9. Rozstrzyganie sporów:

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

REGULAMIN PROMOCJI

1. Żadne z obowiązujących promocji w sklepie shop.lavoholics.com nie łączą się ze sobą. Tzn. że klient może skorzystać z nie więcej niż jednej oferty promocyjnej. W przypadku, gdy klient nie zdecyduje z której oferty promocyjnej chce skorzystać to decydentem staje się alohasklep.pl